Положення про доброчесність учасників освітнього процесу

УХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

(протокол №3 від 29.03.2018р.)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про доброчесність учасників освітнього процесу

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

 м.Гнівань Тиврівського району Вінницької області

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про доброчесність  закладу  загальної середньої освіти

(далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , Статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.

 

ІІ. Принципи, норми етики та

доброчесності  закладу загальної середньої освіти

2.1. Доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3. Етика  та доброчесність забезпечуються:

 2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

·        дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

·        утвердження позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти, примноження його традицій;

·        дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

·        запобігання корупції, хабарництву;

·        збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;

·        дотримання спеціальних законів за порушення доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

·        дотримання  норм про авторські права;

·        надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

·        невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.3.2.здобувачами освіти шляхом:

·        самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

·        особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:

·        надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;

·        обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

·        незалежності професійної діяльності  від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

·        підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;

·        дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

·        обєктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів  освіти;

·        здійснення контролю за дотриманням доброчесності здобувачами освіти;

·        інформування здобувачів освіти про типові порушення доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 

 

 

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти.

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на загальношкільних батьківських зборах, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Заступник директора закладу загальної середньої освіти, який відповідає за методичну роботу:

3.3.1. Забезпечує попередження порушень доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок  (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня.

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

3.5. Для прийняття рішення щодо призначення відповідальності за списуванння створюється Шкільна Комісія з попередження  списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

3.6.  Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми)  з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

 

IV. Види відповідальності  за порушення доброчесності

4.1. Види відповідальності за конкретне порушення доброчесності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

V. Комісія з питань доброчесності та етики педагогічних працівників

5.1. Комісія з питань доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії - 1 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

 

VI. Прикінцеві положення

6.1.Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.