Правила прийому до закладу

Витяг зі Статуту школи

 

         2.5 Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього
навчального закладу та їх відрахування здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки

2.5.1 Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за навчальним закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

2.5.2 Зарахування учнів до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.5.3 Керівник навчального закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.5.4  Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), документ про відповідний рівень освіти (для дітей, які вступають до десятого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5.5 Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.5.6 Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

2.5.7 У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

2.5.8 Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти такі діти переводяться до іншого навчального закладу.