Положення закладу освіти

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Загальноосвітній навчальний заклад  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 м.Гнівань» (заснований 1904 року - Витавське однокласне навчальне народне училище (церковно-приходська школа з трирічним курсом навчання)) розпочав свою діяльність з надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти з 1 вересня 1990 року (наказ Тиврівського райвно від 30.08.1990 року № 224) і є комунальною власністю територіальної громади м.Гнівань та с.Грижинці Тиврівського району Вінницької області.

 

1.2    Юридична адреса загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.Гнівань: 23310, Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, вул.Витавська, буд.7; тел 3-45-16.

 

1.3    Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 м.Гнівань (далі - навчальний заклад ) є неприбутковою юридичною особою (з обов’язковим внесенням відомостей до відповідних реєстрів (в тому числі до Реєстру неприбуткових установ та організацій)),  має  самостійний  баланс,  рахунок  в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

 

1.4    Засновником навчального закладу є Гніванська міська рада Тиврівського району Вінницької області.

 

1.5    Головною метою навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- забезпечення права громадян на безкоштовну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідування, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

 

1.6    Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

1.7    Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами  України  "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", Положенням  про  загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженим постановою Кабінету    Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778,  іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

 

1.8    Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

 

1.9 Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

 

1.10  У навчальному закладі визначена українська мова навчання і може бути запроваджено поглиблене вивчення предметів,  допрофільне та профільне навчання.

                   1.11  Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати методи, форми і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником та відділом освіти;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України,

         -  розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

         - приймати  рішення  про  створення  класів з поглибленим
вивченням  предметів, інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освітою;

        - організовувати   навчання   в  старшій  школі  за  одним  або  кількома профільними напрямами з урахуванням  освітніх  запитів  населення,  кадрового забезпечення та матеріально-технічної  і  методичної  бази.

 

1.12  У навчальному закладі створюються та функціонують методична рада, методичні об'єднання вчителів початкових класів, природничо-математичного профілю, суспільно-гуманітарного профілю, художньо-естетичного та фізкультурно-оздоровчого профілю, класних керівників, творчі групи.

 

1.13  Медичне обслуговування учнів забезпечується медичним працівником навчального закладу, лікарями Структурного підрозділу Тиврівської ЦРЛ філією Гніванської міської лікарні та Гніванською амбулаторією загальної практики сімейної медицини.

 

1. 14 Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1 Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

 

2.2    Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу, затверджується відділом освіти Тиврівської райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

 

2.3 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти та науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

2.4  Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання з п'ятиденним робочим тижнем. При необхідності може здійснюватись індивідуальна, інклюзивна та екстернатна форма навчання для окремих школярів відповідно до чинного законодавства.

 

         2.5 Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього
навчального закладу та їх відрахування здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки

2.5.1 Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за навчальним закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

2.5.2 Зарахування учнів до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.5.3 Керівник навчального закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.5.4  Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), документ про відповідний рівень освіти (для дітей, які вступають до десятого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5.5 Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.5.6 Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

2.5.7 У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.5.8 Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

 

2.6 За бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу у школі можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з неї здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи групи продовженого дня затверджується директором

навчального закладу щорічно.

 

2.7    Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.
         Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на семестри.

 

         2.8    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

 

2.9 За погодженням з відділом освіти з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік осінніх, зимових, весняних канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 

2.10 Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у першому класі - 35 хвилин, у другому-четвертому класах - 40 хвилин, у п'ятому – одинадцятому  класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків може допускатися лише за погодженням з відділом освіти  та відповідними службами.

Тривалість    перерв   між   уроками   встановлюється   з
урахуванням  потреби  в   організації   активного   відпочинку   і
харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після
другого або третього уроку) - 20 хвилин.

 

2.11  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується в розкладі уроків.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 

2.12  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

         2.13 У  навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів 

у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання
досягнень у навчанні учнів (вихованців),  ведеться тематичний облік знань.

         Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів (вихованців) закладів визначаються МОН.

         Облік  навчальних  досягнень  учнів (вихованців) протягом 

навчального року здійснюється у класних журналах,  інструкції  про ведення   яких   затверджуються  МОН.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі   про   освіту   (табелі  успішності,  свідоцтві,
атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за  семестри,
навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У випускних 9, 11 класах визначається середній бал, який заноситься в документ про освіту.

           

         2.14. Результати    семестрового,    річного,    підсумкового
оцінювання  доводяться до відома учнів класним керівником (головою
атестаційної комісії).

        2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального  закладу визначається   Порядком переведення учнів (вихованців)  загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим  нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

          2.16. При  переведенні  учнів  з початкової до основної школи 

передусім  беруться  до  уваги  досягнення  у  навчанні  не  нижче
середнього 
рівня.       

         2.17. Навчання у випускних  (4, 9 і 11)  класах закладу  завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.     В  окремих  випадках  учні  за  станом  здоров'я або  з  інших  поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

 

           2.18 Учні початкової школи,  які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал,  за поданням педагогічної ради та згодою  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)   направляються   для обстеження   фахівцями  відповідної  психолого-медико-педагогічної консультації.  За висновками  зазначеної  консультації  такі  учні можуть     продовжувати     навчання    в    спеціальних    школах (школах-інтернатах) або навчатися за  індивідуальними  навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

           Учні   початкової   школи,   які  через  поважні  причини
(хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не
засвоїли   скориговану   до  індивідуальних  здібностей  навчальну
програму,  можуть  бути,  як  виняток,  залишені  для   повторного
навчання  у  тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за
згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

            2.19 Учням,   які   закінчили   певний  ступень  навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-         по закінченні початкової школи - табель успішності;

-         по закінченні основної школи - свідоцтво про базову  загальну 

середню освіту;

-         по закінченні  навчального  закладу  -  атестат   про   повну 

загальну середню освіту.

Зразки документів   про   базову   та   повну   загальну  середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати
про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки  до  них
реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Випускникам  9,11-х класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

 Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 

  2.20 За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8,  10 класів  можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   "За   високі досягнення  у  навчанні",  а  випускники  11 класу – похвальною грамотою "За особливі  досягнення  у  вивченні окремих предметів",  медалями  - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення  у  навчанні".  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  закладу  II ступеня видається свідоцтво про
базову загальну середню освіту з відзнакою.  Порядок  нагородження
учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) можуть встановлюватися  різні  форми  морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі, благодійних внесків тощо).


           2.21 Виховання  учнів (вихованців) у навчальному закладі здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

           2.22 Цілі  виховного процесу навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  та  законах України, інших нормативно-правових актах.

            2.23 У   навчальному закладі   забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.           

            2.24     Примусове  залучення  учнів (вихованців) навчального закладу до вступу в будь-які  громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності  в  зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та  політичних  акціях  забороняється.           

            2.25  Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

    Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до 

учнів забороняється.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- бібліотекар;

- інші спеціалісти закладу;

- батьки або особи, які їх замінюють.

 

3.2. Права та обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

3.3 Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних та позашкільних занять;

на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань ;

на участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

на участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

на участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації , навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

на участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

         • повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів,  переконань;

         •  отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних  послуг;

        •   перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх 

предметів інваріантної та варіативної частини;

          • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти

 

3.4 Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
         •        дотримуватися правил особистої гігієни;

        дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

        брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

Учням забороняється:

приносити, передавати і використовувати зброю, спиртні напої, цигарки, токсичні і наркотичні речовини;

використовувати будь-які засоби та речовини, що можуть привести до вибухів та пожеж;

застосовувати фізичну силу для з'ясування стосунків, залякування та вимагання;

проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для оточуючих;

використовувати мобільні засоби не за призначенням.

 

3.5 Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

 

3.7 Педагогічні працівники мають право на:

         захист професійної честі;

         самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

         участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально- виховного процесу;

         проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

         виявлення педагогічної ініціативи;

         позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

         участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

         отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

         на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

         порушення питань щодо захисту  прав,  професійної  та  людської
честі і гідності.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою до його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

 

3.8 Педагогічні працівники зобов'язані:

         - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

         - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

         - сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

         - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

         - виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

         - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

         - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

          - захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

        -  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

        - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

        - виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; вести відповідну документацію;

         - брати участь у роботі педагогічної ради.

 

3.9    У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

 

3.10  Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

3.11 Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

         -         обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

         -         звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

         -         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

         -         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

3.12  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

         -         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

         -         постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

         -         поважати гідність дитини, виховувати в дітей повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України; працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення сім'ї, державної та рідної мов, повагу до цінностей інших народів;

         -         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

         -         коректно спілкуватися з учнями та працівниками школи;

         -         не з′являтися до навчального закладу в нетверезому стані;

         -         не застосовувати  засоби насилля щодо інших учнів;

         -         не втручатися в навчально-виховний процес.

У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють,
обов'язків,  передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

3.13 Представники громадськості мають право:

          -        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

         -         керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

         -         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

         -         проводити консультації для педагогічних працівників;

         -         брати участь в організації навчально-виховного процесу;

 

3.14   Представники громадськості зобов'язані:

         -         дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

            4.1. Управління   навчальним   закладом   здійснюється в межах повноважень, передбачених відповідними  нормативно-правовими актами, його засновником (власником)  та відділом освіти Тиврівської районної державної адміністрації (далі -  орган управління освітою).

            Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його 

директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має
вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж
педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу державної  та  комунальної  форм
власності та його заступники призначаються і звільняються з посади
органом управління освітою. Призначення та  звільнення заступників  директора здійснюється  за  поданням   директора   з   дотриманням   чинного законодавства.

 
          4.2    Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, які скликаються не менше одного разу на рік.

         Делегати загальних зборів учасників навчально-виховного процесу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

       - працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

       - учнів навчального закладу ІІ-ІИ ступенів - класними зборами;

       - батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 15 осіб, від учнів – 15 осіб, від батьків та громадськості – 15 осіб

Термін їх повноважень становить 3 роки.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

       - обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

       - заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

       - розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності навчального закладу;

       - затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 

         4.3  У період між загальними зборами діє рада навчального закладу (далі – рада).

         4.3.1 Метою діяльності ради є:

       - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

       - об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

       - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

       - розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

       - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

         4.3.2 Основними завданнями ради є:

       - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

       - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

       - формування навичок здорового способу життя;

       - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

       - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

       - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

       - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

       - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов для вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

       - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

       - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

       - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

            4.3.3        До ради навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 

          4.3.4 Рада навчального закладу діє на засадах:

       - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

       - дотримання вимог законодавства України;

       - колегіальності ухвалення рішень;

       - добровільності і рівноправності членства;

       - гласності.

         Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

          Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

          Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводиться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх заміняють, громадськості.

          У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

          До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

         

4.3.5 Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

           Голова ради може бути членом педагогічної ради.

           Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

           Для вирішення  поточних  питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій   і  зміст їх роботи визначаються радою.

         Члени ради мають право виносити на розгляд  усі  питання,  що   стосуються    діяльності   навчального   закладу,   пов'язаної   з 

організацією навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих
та культурно-масових заходів.

          4.3.5.1       Голова Ради:

         - відповідає за підготовку й проведення засідань Ради;

         - разом з директором школи бере участь у рішенні питань щодо заюпочения контрактів, угод, договорів з різними організаціями;

         - затверджує рішення й рекомендації, прийняті Радою та її комісіями;

         - представляє Раду перед органами влади, а також у відносинах з

юридичними й фізичними особами;

         - забезпечує виконання рішень Ради;

         - організує взаємодію Ради із засновником, адміністрацією школи.

          4.3.5.2       Член Ради має право:

         - брати участь в обговоренні й прийнятті рішень Ради, виражати в письмовій формі власні думки, які долучаються до протоколу засідання Ради;         

         - робити запит директору школи щодо надання всієї необхідної інформації для участі в роботі Ради з питань, які входять до її компетенції;

        - бути присутнім на засіданнях педагогічної ради школи із правом голосування;

         - достроково вийти із складу Ради на підставі письмового повідомлення голові.

 

         4.3.6 Рада навчального закладу:

       - організовує виконання рішень загальних зборів;

       - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

       - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

       - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

       - затверджує режим роботи навчального закладу;

       -           сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

        -   приймає рішення    спільно    з    педагогічною   радою   про
представлення  до  нагородження  випускників  навчального  закладу
золотою  медаллю  "За  високі  досягнення  у навчанні" або срібною
медаллю  "За  досягнення  у  навчанні"   та   нагородження   учнів
похвальними   листами   "За   високі  досягнення  у  навчанні"  та
похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні  окремих
предметів";

     - разом із  педагогічною  радою  визначає  доцільність   вибору 

навчальних   предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних
планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також
тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

      -           погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

      - заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його 

заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської
діяльності;

      -           бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою 

обговорення   питань   про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій
вчителям;

      -           виносить на   розгляд   педагогічної   ради  пропозиції  щодо 

поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями
(вихованцями);

     - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

     - вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу 

управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального
заохочення учасників навчально-виховного процесу;

    - ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх 

вирішенні;

    - сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також 

залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі
в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної
роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з
учнями (вихованцями);

     - розподіляє і  контролює  кошти фонду загального обов'язкового 

навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням
(вихованцям);

        - розглядає питання родинного виховання;

        - бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в 

обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів,  які   перебувають   в
несприятливих соціально-економічних умовах;

       -  сприяє педагогічній освіті батьків;

        - сприяє поповненню    бібліотечного    фонду   та   передплаті 

періодичних видань;

       - розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої 

освіти учнями (вихованцями);

      -  організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців);

      - розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з 

питань роботи навчального закладу;

        -  вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників навчально-виховного процесу;

       - може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих 

напрямів роботи.

         Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 

          4.4 При школі за рішенням загальних зборів може створюватися й діяти піклувальна рада.

 

         4.5. Метою   діяльності   піклувальної  ради  є  забезпечення
доступності  загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян,
задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості
до вирішення проблем навчання і виховання.

 

         4.5.1 Основними завданнями піклувальної ради є:

       • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

       • співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у школі;

       • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази школи;

       • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

       • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

       • запобігання дитячій бездоглядності;

       • сприяння працевлаштуванню випускників школи;

      •  стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

      •  усебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою.

 

        4.5.2 Піклувальна рада формується у складі 5-7 осіб із представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

         Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

        Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

        Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

        У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 

          4.5.3  Піклувальна рада діє на засадах:

       • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

       • дотримання вимог законодавства України;

       • самоврядування;

       • колегіальності ухвалення рішень;

       • добровільності й рівноправності членства;

       • гласності.

        Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

        Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

        Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

        Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

        Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

         4.5.4 Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

          З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

          Голова піклувальної ради:

-         скликає й координує роботу піклувальної ради;

-         готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

-         визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-    представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях із питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 

4.5.5 Піклувальна рада має право:

         - вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітньої школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно- спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- залучати додаткові джерела фінансування школи;

- уживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчально- методичної бази школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів; брати участь у розгляді звернень громадян із питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

4.6  Директор навчального закладу:

       -           здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

       -           організовує навчально-виховний процес;

       -           забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

       -           відповідає за за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

       -           створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

       -           забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

       -           розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

       -           підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

       -           сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально- виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

       -           забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

       -           вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

       -           контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

        - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

         - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила
внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників
навчального закладу;

          -             створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних 

працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів
навчання та виховання;

         - несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями, 

батьками,   педагогічними   працівниками   та  загальними  зборами,
засновником,   місцевими   органами    державної
виконавчої влади тощо.

        - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

 

            4.7 Обсяг  педагогічного  навантаження вчителів визначається
на  підставі  законодавства  директором  навчального   закладу   і
затверджується органом управління освітою.

           Обсяг педагогічного     навантаження    може    бути    менше 

тарифної ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою
педагогічного працівника.

            Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального 

року  допускається  лише  у  разі  зміни кількості годин з окремих
предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або  за
письмовою згодою    педагогічного    працівника    з   дотриманням
законодавства про працю.

            4.8 У  навчальному  закладі  створюється   постійно   діючий 

дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

           Головою педагогічної ради є директор навчального закладу. 

 

           4.9 Педагогічна рада розглядає питання:

           - удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного 

процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

           - переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі 

документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за
досягнення у навчанні;

           - підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку 

їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально-виховний
процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

          - морального та матеріального заохочення учнів (вихованців)  та 

працівників навчального закладу;

           -   морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації
навчально-виховного процесу;

           - інші  питання,  пов'язані  з  діяльністю навчального закладу.        

            4.10 Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі 

відповідно  до  потреб  навчального  закладу.  Кількість  засідань
педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути
менше чотирьох разів на рік.

           Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд 

актуальні питання навчально-виховного процесу.

            4.11 У  навчальному закладі можуть створюватись учнівські та 

вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного
законодавства України.

Навчальний заклад видає представникам учнівських організацій необхідну інформацію і допускає їх до участі в засіданнях органів управління при обговоренні питань, що стосуються інтересів учнів.

Доцільність органів учнівського самоврядування регулюється власним Статутом та положеннями, регламент яких не може суперечити Статуту навального закладу.

Учнівське самоврядування має право:

       - вносити раді навчального закладу, директору пропозиції та висловлювати свою позицію з усіх питань життя школи, особливо тих, що стосуються прав учнів;

       - ознайомлюватися з програмою навчання, його змістом, метою і статутними вимогами;

       - одержувати реальну і мотивовану оцінку своїх навчальних досягнень;

редагувати і видавати шкільну газету, організовувати внутрішньошкільні теле- і радіопередачі;

      -  організовувати, за погодженням з директором, організацію культурної, освітньої, спортивної і розважальної роботи в школі, виходячи з її можливостей;

      -  співпрацювати з педагогічною радою при визначенні особливих критеріїв оцінки з поведінки.

 

4.12  При школі може створюватися й діяти батьківська рада закладу та батьківські комітети класів. Рішення про заснування приймається на загальних зборах батьків школи та класних батьківських зборах.

4.12.1 Офіційне визнання батьківської ради закладу та батьківських комітетів класів є обов'язковим і здійснюється шляхом письмового повідомлення до керівництва навчального закладу про заснування.

4.12.2 Припинення діяльності батьківської ради та батьківських комітетів може бути шляхом реорганізації, саморозпуску чи ліквідації.

 

4.13  Основні завдання діяльності батьківської ради закладу та батьківських комітетів класів

4.13.1 Метою діяльності батьківської ради та батьківських комітетів є:

 - захист законних прав своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах;

 - надання допомоги педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

 

4.13.2 Основними завданнями діяльності батьківської ради та батьківських комітетів є сприяння створенню умов для:

         -  формування та розвитку особистості учня і його громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;

         - виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

         - формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

         -  захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

         -  здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх здібностей та підтримки обдарованої молоді;

 -  запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час ;

         -  всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

         - залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

         - організація роботи з розповсюдження психолого - педагогічних і соціально- правових знань серед батьків, підвищенні їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

         -  сприяння збереженню життя і здоров'я учнів в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

         -  вирішення питань розвитку матеріально-технічної, навчально- дидактичної бази навчального закладу та його благоустрою.

 

4.13.3 Основними принципами діяльності батьківської ради закладу та батьківських комітетів класів є:

       • законність;

       • гласність;

       • колегіальність;

       • толерантність;

       • виборність;

       • організаційна самостійність в межах повноважень наданих законодавством;

       • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами чи конференцією батьків закладу освіти та класними батьківськими зборами.

 

4.14 Організація діяльності батьківської ради закладу та батьківських комітетів класів.

4.14.1 Батьківська рада закладу формується з представників батьківської громадськості всіх класів навчального закладу і діє від їх імені.

4.14.2 Батьківська        рада навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах чи конференціїзагальноосвітнього навчального закладу на початку навчального року.

4.14.3 Кількісний         склад батьківської ради та термін повноважень визначаються рішенням загальних зборів чи конференції батьків загальноосвітнього навчального закладу.

4.14.4 Батьківська        рада у разі необхідності може скликати збори закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.14.5 У     випадку, коли член батьківської ради складає повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах.

4.14.6 У     разі неможливості проведення загальних зборів чи конференції батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситись на обговорення батьків класів, яких стосується дане питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

4.14.7 Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу.

4.14.8 Батьківські        комітети класів формуються з представників батьківської громадськості класу і діють від їх імені.

4.14.9 Батьківський     комітет обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу в складі голови та 3-5 членів на один рік.

4.14.10 Рішення зборів чи конференцій, батьківської ради чи батьківських комітетів доводиться до відома батьківської громадськості, керівництва закладу, а за необхідності, і відповідного органу управління освітою у 10-денний термін

4.14.11 Для ведення систематичної роботи батьківська рада може:

       • обирати зі свого складу президію у складі: голови, заступника, секретаря та довільної кількості членів президії;

       • створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається батьківською радою закладу та батьківськими комітетами класів і затверджується їх головами.

4.14.12 Батьківська рада закладу та батьківські комітети класів мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

4.14.13 Голова   батьківської ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

4.14.14 Директор та члени адміністрації загальноосвітнього навчального закладу є членами батьківської ради з правом дорадчого голосу.

4.14.15 Класний керівник є членом батьківського комітету класу з правом дорадчого голосу.

 

4.15 Організація роботи батьківської ради закладу та батьківських комітетів класів

4.15.1 Засідання батьківської ради закладу та батьківських комітетів класів проводяться за їх рішенням та відповідно до плану роботи , але не рідше 1 разу на семестр. Збори обирають голову, його заступника.

Право скликати збори мають голова, класний керівник, директор навчального закладу, батьки, якщо цього вимагають не менше третини їх кількості.

Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів при наявності не менше половини їх учасників, протоколюються і є обов'язковими для виконання батьками класу.

4.15.2 Батьківська рада закладу та батьківські комітети класів планують свою роботу на основі плану роботи навчального закладу, рішень загальних батьківських зборів чи конференції, класних батьківських зборів і завдань, керуючись рекомендаціями директора загальноосвітнього навчального закладу, педагогічної ради, порадами класного керівника, учнівського самоврядування, громадськості.

План роботи має вільну форму і затверджується головою батьківської ради та батьківських комітетів.

Комісії, створені при батьківській раді закладу, можуть мати свій план, який є складовим плану роботи батьківської ради.

4.15.3         Спірні        питання при недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів батьківської ради вирішуються радою закладу або місцевими органами управління освіти.

4.15.4         Спірні        питання, які виникають між класним керівником і батьківським комітетом класу, вирішуються радою або керівником закладу.

4.15.5         Батьківська         рада закладу звітується про свою роботу перед батьками закладу освіти на загальних зборах чи конференції, а батьківський комітет - перед батьками класу на класних батьківських зборах один раз на рік - в день виборів нового складу батьківської ради закладу та батьківського комітету класу.

4.15.6 3а вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських рад та батьківських комітетів.

4.15.7         Батьківська         рада закладу та батьківські комітети класів ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються у голови батьківської ради та голів батьківських комітетів, і передаються за актом новому складу відповідних громадських органів.

4.15.8         Керівництво        та класні керівники закладу освіти не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів засідань батьківської ради та батьківських комітетів.

 

4.16  Батьківська рада закладу та батьківські комітети класів мають право:

       • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

       • встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і житгя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

       • вносити на розгляд керівництва, педагогічної ради, ради навчального закладу пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів, що мають бути розглянуті адміністрацією навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

       • звертатись до директора, класного керівника, педагогічної ради та ради навчального закладу щодо роз'яснення стану і перспективи роботи навчального закладу та з окремих питань, які турбують батьків;

       • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

       • заслуховувати за необхідності звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

       • скликати загальні (класні) батьківські збори;

       • створювати благодійні фонди відповідно до   чинного законодавства;

       • контролювати надходження і розподіл коштів, наданих батьками закладу освіти та спонсорами;

       • надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних та технічних працівників, результативності виступів учнів-переможців олімпіад ( конкурсів, змагань тощо), організації культурно-масових заходів;

       • сприяти покращенню харчування учнів;

       • сприяти дотриманню санітарно - гігієнічних та матеріально -технічних умов функціонування навчального закладу;

       • залучати батьків до участі в організації роботи гуртків та інших видів позакласної та позашкільної роботи;

       • організовувати чергування батьків під час проведення культурно - масових заходів у навчальному закладі;

       • брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі;

       • рекомендувати своїх членів до ради навчального закладу;

       • брати участь у загальних зборах колективу загальноосвітнього навчального закладу.

 

       4.17  Батьківська рада закладу та батьківські комітети класів зобов'язані:

       • надавати інформацію про діяльність батьківської ради та батьківських

комітетів у разі необхідності за проханням директора загальноосвітнього начального закладу або відповідного органа управління освітою.

       • підвищувати ефективність діяльності батьківської ради та батьківських

комітетів.

        • викопувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету чи ради;

       • вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

       • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

       • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;

       • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

             5.1 Матеріально-технічна база  навчального  закладу  включає 

будівлі,  споруди,  землю,  комунікації,  обладнання,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

           5.2 Майно   навчального  закладу  належить  йому  на  правах
власності,  повного  господарського   відання   або   оперативного
управління   відповідно  до  чинного  законодавства,  рішення  про
заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод. 

           5.3 Навчальний заклад відповідно  до  чинного  законодавства 

користується   землею,   іншими   природними   ресурсами   і  несе
відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 

           5.4 Вилучення основних фондів,  оборотних коштів  та  іншого 

майна   навчального   закладу   проводиться   лише   у   випадках,
передбачених чинним законодавством.  Збитки,  завдані  навчальному
закладу  внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними
та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного
законодавства. 

           5.5 Для   забезпечення   навчально-виховного   процесу  база 

навчального   закладу   складається   із   навчальних   кабінетів,
майстерень,  а
також  спортивної зали,   бібліотеки, медичного кабінету тощо. 

            5.6 Відповідно до рішення Гніванської міської ради від 20 березня 2015 року № 1023 навчальний  заклад  має  земельну ділянку,  де  розміщуються  спортивні  майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

            5.7 Навчальний  заклад може мати  для   учнів   (вихованців)   та 

педагогічних працівників (інтернат, гуртожиток).

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

           6.1 Фінансово-господарська  діяльність  навчального  закладу 

здійснюється на основі його кошторису.

             6.2 Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-            кошти засновника(ів);

-            кошти державного, місцевого бюджету в розмірі, передбаченому   нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних  стандартів освіти;

-            можуть бути - кошти фізичних, юридичних осіб;

-            можуть бути - кошти, отримані за надання платних послуг;

-            можуть бути - доходи від реалізації продукції    навчально-виробничих  майстерень,  від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

-            можуть бути - благодійні внески юридичних і фізичних осіб, матеріальна допомога.    

           6.3 У навчальному  закладі   може бути фонд  загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в  розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання,  а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

            Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на 

рахунку цього навчального закладу в установі банку і  витрачаються
відповідно до кошторису,  що затверджується директором навчального
закладу.

            Облік і  використання  коштів  фонду загального обов'язкового 

навчання здійснюються цим навчальним  закладом  згідно  з  наказом
директора,  що  видається  на  підставі  рішення  ради навчального
закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

            Контроль за правильним використанням коштів фонду  загального 

обов'язкового  навчання  здійснюють  органи  виконавчої  влади або
органи місцевого самоврядування, органи управління освітою. 

           6.4 Навчальний заклад  має  право  на  придбання  та  оренду 

необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів,  користуватися
послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації   або
фізичної особи,  фінансувати за рахунок власних надходжень заходи,
що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу. 

            6.5 Порядок   діловодства   і   бухгалтерського   обліку   в 

навчальному     закладі     визначається     законодавством     та
нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та
інших  центральних  органів виконавчої влади,  яким підпорядковані
навчальні заклади.  За рішенням засновника закладу  бухгалтерський
облік   може   здійснювати  самостійно  або  через  централізовану
бухгалтерію. 

            6.6 Звітність про діяльність загальноосвітнього  навчального 

закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

             6.7 Кошти, активи, отримані доходи (прибутки або їх частини) закладу не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного  соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з  ними осіб.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

       7.1 Навчальний      заклад     за     наявності     належної 

матеріально-технічної  та   соціально-культурної   бази,   власних
надходжень   має   право   проводити   міжнародний  учнівський  та
педагогічний  обмін   у   рамках   освітніх   програм,   проектів,
встановлювати   відповідно   до   законодавства  прямі  зв'язки  з
міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

     7.2 Навчальний  заклад  має  право  відповідно  до   чинного
законодавства  укладати  угоди  про  співробітництво з навчальними
закладами,  науковими установами,  підприємствами,  організаціями,
громадськими об'єднаннями інших країн.

         VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ    

              8.1 Державний  контроль  за  діяльністю  навчального закладу 

здійснюється з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної
політики у сфері загальної середньої освіти.

             8.2 Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і 

науки України,  Державна інспекція навчальних закладів,  засновник
та відділ освіти Тиврівської районної державної адміністрації. 

           8.3 Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю 

навчального закладу є атестація,  що проводиться не  рідше  одного
разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти
і науки України.

             8.4 У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки 

(інспектування)  навчального  закладу з питань,  пов'язаних з його
навчально-виховною діяльністю. Зміст,  види  і  періодичність  цих
перевірок   визначаються   залежно  від  стану  навчально-виховної
роботи,  але не частіше 1-2 разів на рік.  Перевірки з питань,  не
пов'язаних   з  навчально-виховною  діяльністю,  проводяться  його
засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ        

                9.1 Рішення,  про  реорганізацію  або ліквідацію навчального 

закладу приймає засновник.

            Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення.

            Ліквідація проводиться  ліквідаційною  комісією,  призначеною 

засновником,  а у випадках ліквідації за  рішенням  господарського
суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

            З часу призначення ліквідаційної комісії  до  неї  переходять 

повноваження щодо управління навчальним закладом.

            9.2 Ліквідаційна комісія  оцінює  наявне  майно  навчального
закладу,  виявляє  його  дебіторів і кредиторів і розраховується з
ними,   складає   ліквідаційний   баланс   і   представляє    його
засновнику. 

         9.3 У    випадку   реорганізації   права   та   зобов'язання 

навчального закладу переходять до правонаступників  відповідно  до
чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

    

           9.4 В  разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу  бюджету.

 

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

           10.1 Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться при зміні чинного законодавстваУкраїни або за рішенням засновника.

 

           10.2 Внесення змін та доповнень до цього статуту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

           10.3 Зміни та доповнення до цього Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.